Dodano: 19 stycznia 2024
3:8 minut

W dniu 12 stycznia 2024 r. w Pałacu Biedermanna odbyło się drugie Forum Partnerów WPiA UŁ. W pracach tego gremium uczestniczy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, który reprezentował Marcin Grzelak - p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi.

Dr Rafał Budzisz, Pełnomocnik Dziekana WPiA UŁ ds. współpracy z otoczeniem nawiązał do wcześniej przesłanych w ramach Forum Partnerów ankiet, dotyczących obszarów współpracy oraz programów studiów realizowanych obecnie na WPiA UŁ. Celem zebrania informacji było nie tylko wskazanie nowych płaszczyzn współpracy, ale także pozyskanie wiedzy od podmiotów zewnętrznych, w jaki sposób WPiA UŁ może zmodyfikować programy studiów, aby były odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Dr Budzisz podkreślił, że nie była to jednorazowa inicjatywa, i że tego typu konsultacje będą kontynuowane. Wydział Prawa i Administracji UŁ we wzajemnej współpracy z Partnerami będzie dążył do tego, aby propozycje zmian programowych studiów przyjęły formę stałego monitorowania sytuacji w sytuacji na rynku pracy. W ankietach partnerzy zwrócili uwagę na potrzeby położenia, w procesie kształcenia, nacisku na procedury unijne i wyrabianie umiejętności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz ich rozliczaniu. Wskazali, między innymi, na zapotrzebowanie na tworzenie wspólnych kampanii edukacyjnych, chęć wspólnego opracowania monografii  dot. m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym i uwarunkowań prawno-środowiskowych w działalnościach gospodarczych.

W trakcie Forum pojawiły się sugestie merytoryczne, co do kształtowania u studentów samodzielnego, kreatywnego i krytycznego myślenia. Wydział stara się realizować te zadania aktywizujące studentów poprzez formy dydaktyczne, takie jak ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria, seminaria, wykłady otwarte. Wydział wciąż poszukuje nowych sposobów aktywizacji studentów do większego zaangażowania, np. poprzez udział w praktykach, a następnie wykorzystywanie pozyskanej podczas nich wiedzy w pracach dyplomowych lub magisterskich. Praktyki są jedną z lepszych płaszczyzn współpracy pomiędzy studentem, a podmiotem zewnętrznym. Dają możliwość bezpośredniego kontaktu na płaszczyźnie student – potencjalny przyszły pracodawca.

W sprawie modyfikacji programowych głos zabrała dr. hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ, Prodziekan ds. kształcenia i studiów niestacjonarnych, podkreślając konieczność wykształcenia w studentach odpowiednich postaw, by przez formę prowadzonych zajęć przygotować ich do  przyszłej pracy. Muszą to być zajęcia, które uczą np. obsługi funduszy wspólnotowych, ich pozyskiwania ale i rozliczania, kreatywnych, nowatorskich rozwiązań zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Pomysł przedstawiony przez Wojewódzki Urząd Pracy wyartykułowany w piśmie skierowanym do WPiA, wskazujący obszary kształcenia studentów, mógłby obejmować cały przedmiot, ale może zostać ujęty także w nowo utworzonych studiach podyplomowych. Jego wykorzystanie może polegać również na zmodyfikowaniu obecnie obowiązujących programów w niewielkim zakresie, rozszerzając je o dodatkowe przedmioty zawierające wiedzę z zagadnień dot. m.in. pomocy publicznej, zatrudniania kadr, zamówień publicznych w projektach, prawidłowości wydatkowania środków zgodnie z zasadami.

W II Forum Partnerów WPiA UŁ wzięli przedstawiciel następujących podmiotów:

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi,
 • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi,
 • Izba Komornicza w Łodzi,
 • Izba Notarialna w Łodzi,
 • Komenda Miejska  Policji w Łodzi,
 • Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi,
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,
 • PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o.,
 • PGE Ekoserwis S.A.,
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi,
 • Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej,
 • Urząd Miasta Łodzi,
 • Wojewódzki Urząd Pracy  w Łodzi,
 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL.