Dodano: 1 grudnia 2023
1:42 minut

28 listopada br. ukazała się monografia opracowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego nt.: „Zjawiska niepożądane w zatrudnieniu z perspektywy prawa pracy - wybrane zagadnienia”. Publikacja powstała pod redakcją dr hab. Magdalena Paluszkiewicz, prof. UŁ, oraz dr Ewy Staszewskiej, natomiast jej recenzentem był dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ.

Przedmiotem monografii jest problematyka zjawisk niepożądanych w zatrudnieniu. To interdyscyplinarne zagadnienie jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu nauk, w tym zwłaszcza psychologicznych, socjologicznych, nauk o zarządzaniu, ale także nauk prawnych. To właśnie w przepisach prawa pracy formułowane są pojęcia niepożądanych zjawisk w środowisku pracy, takie jak mobbing, dyskryminacja (w tym jej szczególne przejawy w postaci molestowania czy molestowania seksualnego), a także środki ochrony prawnej dla ich ofiar. Coraz częściej zwraca się jednak uwagę na niedoskonałość tych regulacji, które nie obejmują wszystkich niepożądanych zjawisk pojawiających się podczas zatrudnienia. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na powstające nowe niepożądane i niebezpieczne zjawiska, generowane przez rozwój nowoczesnych technologii, które stają się szczególnie widoczne podczas stosowania w praktyce elastycznych form wykonywania pracy, jak na przykład praca zdalna.

Poruszana w monografii problematyka jest wpisana w toczącą się w ostatnim czasie ożywioną dyskusję naukową wokół Konwencji nr 190 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 2019 r. dotyczącej eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy, która wprowadza z jednej strony szerokie pojęcie przemocy i molestowania w zatrudnieniu, obejmując nim wszelkie formy przemocy i nękania – werbalnego, fizycznego, społecznego lub psychicznego, w tym przemoc i molestowanie ze względu na płeć, a z drugiej – ustanawia szeroki zakres podmiotowy, gwarantując ochronę nie tylko pracownikom, lecz także osobom pracującym, niezależnie od charakteru umowy, na podstawie której wykonywana jest praca. Polska dotychczas nie ratyfikowała tej konwencji, choć coraz częściej wśród przedstawicieli doktryny i praktyki pojawiają się głosy wskazujące na potrzebę rewizji takiego stanu rzeczy.