Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi, z siedzibą przy al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź.
2. Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora, nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lodz.pip.gov.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych OIP w Łodzi nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak przyjmowanie różnego rodzaju zgłoszeń, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do PIP poprzez e-formularz, mailowo lub innej przyjętej formie.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności:
• w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy;
• w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
b) na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między ogranami lub podmiotami publicznymi.
6. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych w celu wskazanym w punkcie 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.