• RSS
  • Wersja tekstowa
02.10.2019

Konferencja naukowa z okazji obchodów 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy

Konferencja naukowa skupiająca szerokie grono partnerów z terenu województwa łódzkiego, których łączy współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu oraz Wydziału Praw i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 27 września 2019 r. w gmachu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Obchody 100-lecia PIP na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi rozpoczęły się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej Św. Stanisława Kostki w Łodzi, której przewodniczył ks. dr hab. Grzegorz Ryś Arcybiskup Metropolita Łódzki. W wygłoszonej homilii odwołał się do Encykliki Św. Jana Pawła II Laborem exercens. Podkreślił, że człowiek ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pracy. Praca jest dobrem człowieka, przez pracę urzeczywistnia siebie jako człowiek, bardziej staje się człowiekiem. Mszę Świętą koncelebrował ks. kan. dr Grzegorz Michalski Honorowy Duszpasterz Ludzi Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi. Za tę doniosłą uroczystość w imieniu PIP podziękowania Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Łodzi Grażyna Ślawska, która wyraziła pragnienie, aby postępować zgodnie z przesłaniem Św. Jana Pawła II, że „pierwszą podstawową wartością pracy jest sam człowiek – jej podmiot”. W procesie pracy najważniejszy jest człowiek, jego godność oraz życie i zdrowie.

Na Konferencji Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy,  Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru Grażyna Ślawska, p.o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Prawno-Organizacyjnych Aleksandra Kępniak wraz z pracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

Otwarcia Konferencji dokonała dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zaznaczyła, że dzisiejsza Konferencja stanowi kolejny przejaw praktycznej realizacji zawartego kilka miesięcy temu porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych jest to, że pracownik jest chroniony.

Gości powitała p.o. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych Aleksandra Kępniak, dziękując Marszałkowi Sejmu i dr hab. prof. nadzw. Agnieszce Liszewskiej – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego za objęcie Konferencji  Patronatem Honorowym i Radiu Łódź, TVP3 Łódź i TVP Info za patronat medialny nad Konferencją. Poinformowała zgromadzonych o tematyce Konferencji i wskazała, że w tym uroczystym dniu, uczestnicy zostaną zapoznani z historią i działaniami Urzędu w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na przestrzeni wieku.

Na wstępie Konferencji referat wygłosił Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy nt.: „Rola Państwowej Inspekcji Pracy w systemie prawnej ochrony pracy w Polsce – rys historyczny”. Główny Inspektor Pracy podkreślił, że niezależnie od zmieniających się na przestrzeni minionych stu lat rozwiązań legislacyjnych i uwarunkowań społecznych, polska inspekcja pracy konsekwentnie i rzetelnie wypełniała misję ochrony pracy. Misję, którą Halina Krahelska, wybitny i zasłużony inspektor pracy okresu międzywojennego, określiła jako ochronę zdrowia zatrudnionych, ochronę ich życia oraz ochronę praw pracowniczych.

Następnie Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy Iwona Hadacz odczytała list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda do uczestników Konferencji. Pan Minister zaakcentował w liście, że przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy kontrole przyczyniają się do poprawy sytuacji pracowników i innych osób świadczących pracę zarobkową, w tym pozytywnie wpływają na poprawę warunków pracy. Dzięki nieustającym wysiłkom inspektorów pracy co roku udaje się wyeliminować dziesiątki lub setki tysięcy bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

Podczas Konferencji wyświetlono film „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”.

Konferencję uświetnił koncert instrumentalny oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Młodzieżowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

I Sesję Konferencji rozpoczął ks. dr hab. kan. Marek Stępniak z Parafii Świętego Witalisa Męczennika w Tuszynie, który wygłosił referat nt.: „Relacja pracownik – pracodawca w świetle Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła”. Podkreślił w nim etyczny wymiar pracy. Zaznaczył, że wszystkich ludzi łączy praca. Przedsiębiorstwo to wspólnota osób, a praca ma charakter społeczny. Udział pracowników w zarządzaniu zakładem jest ich prawem, a przedsiębiorstwo jest dla człowieka – pracodawcy i pracownika.

Dr hab. prof. nadzw. Teresa Wyka –  Kierownik Zakładu Prawa Ochrany Pracy, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki poruszyła zagadnienie "Prawo Każdego do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy". Zauważyła, że bezpieczeństwo i higiena pracy nie jest wartością samą dla siebie. Celem przestrzegania przepisów z tej dziedziny jest ochrona dóbr osobistych najwyższych, jakim są życie i zdrowie osób wykonujących pracę nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także świadczących pracą w innej formule, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, umowy wolontariatu, w formie stażu absolwenckiego, a także służb mundurowych. Podkreśliła, że w świetle postanowień naszej Konstytucji RP oraz ustawodawstwa zwykłego, każdy kto świadczy pracę ma prawo do bhp, ale jest trudny problem ze sposobem realizacji prawa do bhp.

Dr hab. prof. nadzw. Dariusz Makowski –  Zakład Prawa Ochrony Pracy, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki przybliżył zagadnienie „Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w ujęciu historycznym”. Zauważył, że na przestrzeni wieku zadań Państwowej Inspekcji Pracy stale dokładano. Wyraził przy tym obawy, aby nadmiar nakładanych na ten Organ zadań nie spowodował paraliżu jej działania.

Podczas II Sesji Konferencji prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz – Kierownik Zakładu Fizjologii i Ergonomii Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi zreferowała temat „Fizjologia i ergonomia pracy w ujęciu historycznym”.

Dr Dominik Szczukocki – Kierownik Pracowni Zagrożeń Środowiskowych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Magnetochemii, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki zaprezentował wykład: „Nauki ścisłe oraz związki zawodowe na rzecz bezpieczeństwa pracy.”

Ważną częścią konferencji stanowiły przedstawione, od strony praktycznej przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, na bazie prowadzonych czynności kontrolnych oraz prewencyjnych, zagadnienia dotyczące ochrony życia i zdrowia na budowach, ochrony przed zagrożeniami przy obsłudze maszyn oraz w rolnictwie. W tym zakresie Waldemar Klucha – starszy inspektor pracy główny specjalista wygłosił referat nt.: „Bezpieczeństwo pracownika na budowie na przestrzeni 100 lat”. Dariusz Bończak - nadinspektor pracy omówił „Rozwój systemów eliminujących zagrożenia dla życia i zdrowia przy obsłudze maszyn od 1919 r. po czasy współczesne”. Natomiast Janusz Krupa – starszy inspektor pracy główny specjalista, przybliżył „Rolę Państwowej Inspekcji Pracy w propagowaniu zasad bezpiecznej pracy  w rolnictwie.”

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru Grażyna Ślawska podziękowała prelegentom za niezwykle interesujące omówienie zagadnień objętych programem, które potwierdziły potrzebę organizowania tego typu spotkań środowiska inspekcyjnego ze światem nauki w celu wymiany myśli i doświadczeń w ważnych dla ludzi pracy sprawach. Podziękowała gościom za udział i zakończyła Konferencję.

Konferencję poprowadziła Redaktor Ewa Tyszko z TV TOYA.

Patronami medialnymi konferencji byli TVP INFO, TVP 3 Łódź, Radio Łódź.
Główny Inspektor Pracy udzielił wywiadów TV TOYA, Radiu Łódź, Radiu Parada

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki