09.10.2019

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”

W dniu 3 października 2019 r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja, której tematem było „Zbiorowe prawa pracy czy zbiorowe prawo zatrudniania? Ochrona praw i interesów zbiorowych osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”. W powyższym wydarzeniu Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka reprezentowała Grażyna Ślawska – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru, która uczestniczyła w nim wraz ze współpracownikami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi.

W pierwszej kolejności głos zabrał prof. dr hab. Tomasz Duraj (Uniwersytet Łódzki), który powitał wszystkich zebranych. Podczas otwarcia konferencji Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi ds. Nadzoru Grażyna Ślawska odczytała list do organizatorów, prelegentów i uczestników konferencji Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczek, który podziękował za zaproszenie do udziału w konferencji oraz podkreślił, iż poruszona tematyka wykładu jest niezmiernie ważna dla naszego społeczeństwa. Główny Inspektor Pracy w nim zauważył, iż: „w ostatnich latach wzrasta liczba form świadczenia pracy w nietypowych stosunkach zatrudnienia. Z jednej strony te nowe formy przyczyniają się do wzrostu autonomii osób wykonywujących pracę zarobkową w zakresie wyboru rodzaju stosunku prawnego, jak i warunków pracy, ale z drugiej strony charakteryzują się niestabilnością oraz niepewnością co do przyszłego zatrudnienia, czy też brakiem stałości w wypłacaniu wynagrodzenia oraz przekazywaniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, a nawet chorobowe.” W liście wspominano i jednocześnie wyrażono nadzieję, iż nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z dnia 5 lipca 2018 r. dąży do „zapewnienia ochrony „typu pracowniczego” dla niepracowniczego zatrudniania, co powinno doprowadzić do zmniejszania wyzysku osób pozostających w nieprawniczym zatrudnieniu czy też ograniczenia w naruszaniu ich niemajątkowych interesów, w szczególności ochrony zdrowia oraz innych dóbr osobistych zatrudnionych”. Prof. dr hab. Tomasz Duraj odczytał również list Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej, która również podziękowała za zaproszenie do udziału w tym doniosłym wydarzeniu.

Pierwszym z zaszczytnego grona prelegentów był prof. zw. dr hab. Ludwik Florek (Uniwersytet Warszawski), którego prelekcja pt. „Zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa koalicji” okazała się pretekstem do dyskusji na temat definicji pracodawcy. Pan Profesor rozróżnił to pojęcie w dwóch znaczeniach: szerokim – jako tego kto zatrudnia nie tylko pracowników, ale również osoby świadczące pracę w ramach niepracowniczych stosunkach zatrudnienia oraz pojęcie pracodawcy w ujęciu wąskim jako tego, kto zatrudnia pracowników.

Drugim mówcą był prof. zw. dr hab. Zbigniew Hajn (Uniwersytet Łódzki), który w swoim wykładzie pt. „Formy zbiorowej ochrony i reprezentacji osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”, który przedstawił ogólny zarys historyczny zbiorowego prawa pracy, podkreślając stopniowo rozszerzający się krąg osób objętych tym prawem, począwszy od chałupników, rolników, ajentach, spółdzielczych kół rolniczych aż do aktualnego stanu prawnego. Podobnie jak wcześniejszy wykładowca, prof. Hajn wyraził swoją wątpliwość co do zakresu podmiotowego pracodawcy.

Kolejny wykład pt. „Uprawnienia osób wykonywujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy w świetle projektu Zbiorowego Kodeksu Pracy z 2018 roku” wygłosił prof. zw. dr. hab. Jakub Stelina (Uniwersytet Gdański). W trakcie tej wypowiedzi między innymi podzielił się swoimi wrażeniami z prac nad projektem Zbiorowego Kodeksu Pracy, wspominając o ogromnym tempie prac, które trwały zaledwie osiemnaście miesięcy,
a które doprowadziły do bardzo zadowalające efektu końcowego. Pan Profesor podzielił się z uczestnikami konferencji spostrzeżeniem, iż wątpliwości powstające na styku kodeksu pracy i zbiorowego kodeksu pracy na gruncie pojęciowym można byłoby w pewnym sensie usunąć, przyjmując nieco inne definicje pewnych pojęć w obu tych źródłach prawa.

Wykład kończący pierwszy panel konferencji przedstawił prof. dr hab. Tomasz Duraj (Uniwersytet  Łódzki) i dotyczył on „Uprawnienia osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy w świetle zbiorowego prawa pracy (zatrudniania) – wybrane problemy”. Pan Profesor zauważył, iż nie ma wzmożonej aktywności zleceniobiorców do udziału w organizacjach związkowych i wskazał, iż należałoby się skupić na tworzeniu ponadzakładowych związków zawodowych. W zakresie swojego tematu wykładu poruszył ważne zagadnienie o charakterze praktycznym dotyczące osób dyskryminowanych w związku ze swoją przynależnością związkową i będąca jednocześnie zleceniobiorcą lub wykonawcą umowy o dzieło. Zauważył on, iż taki podmiot jest w kłopotliwej sytuacji, jeśli chodzi o określenie wysokości należnego jej minimalnego odszkodowania. Przepisy w tym zakresie mówią o przynajmniej minimalnym wynagrodzeniu o pracę. W stosunku wykonawców umowy o dzieło nie posługujemy się pojęciem minimalnego wynagrodzenia zaczerpniętego z ustawy o wynagrodzeniu minimalnym z dnia 10 października 2002 r., zaś w przypadku zleceniobiorców samo w sobie określenie wartości sporu może budzić liczne wątpliwości. Pan prof. Tomasz Duraj wskazał, iż istotną rolę w wykrywaniu patologii stosunków poza pracowniczych i ich przekształcaniu w stosunek pracy spoczywa na Państwowej Inspekcji Pracy.

Pierwszy Panel Konferencji zwieńczyły wystąpienia komentatorów: dr hab. Krzysztofa Walczaka (Uniwersytet Warszawski), dr Magdaleny Rycak (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) i dr Jakuba Szmit (Uniwersytet Gdański), którzy zadali pytania, które stały się zarzewiem żywej dyskusji wśród prelegentów, jak i uczestników konferencji. W tej części konferencji zabrała głos w dyskusji starsza inspektor pracy-główny specjalista Renata Kuczewska-Łaguniak, która zauważała, że Państwowa Inspekcja Pracy dostrzega i z całą mocą zwalcza patologie wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla stosunku pracy, ale ze względu na przyznane jej ustawowe środki prawne ma w tym zakresie ograniczone możliwości działania.

Drugi panel rozpoczął wykład prof. dr hab. Iwony Sierockiej (Uniwersytet w Białymstoku) pt. „Liczebność i reprezentatywność związków zawodowych w kontekście prawa koalicji osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”. Pani Profesor wskazała jakie są progi przy reprezentatywności związków zawodowych i zaznaczyła, iż na gruncie aktualnej ustawy o związkach zawodowych powstał problem czy uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwały organizacji zrzeszającej osoby, które świadczą pracę na rzecz danego podmiotu nieprzerwanie przez co najmniej sześć miesięcy czy też dopuszczalne są przerwy w wymaganej sześciomiesięcznej współpracy. Należy wspomnieć, iż prelegentka opowiedziała się za tym pierwszym stanowiskiem.

Bardzo dynamicznie w kontekście formy i pełne istotnych zagadnień było wystąpienie prof. dr hab. Łukasza Pisarczyka (Uniwersytet Warszawski) poświęcone „Układom zbiorowym pracy i innym porozumieniom zbiorowym a sytuacją osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”. Swoją uwagę skupił między innymi na kwestii prowadzenia rokowań zbiorowych, a także wyraził swoją opinię dotyczącą możliwości objęcia przedsiębiorcy układem zbiorowym pracy.

Profesor dr hab. Artur Tomanek (Uniwersytet Wrocławski) omówił zagadnienie dotyczące „Prawa do strajku i innych form protestu osób wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”.

Ostatnią prelegentką Konferencji była prof. dr hab. Monika Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) pt. „Ochrona działaczy związkowych wykonujących pracę zarobkową poza stosunkiem pracy”. Pani Profesor zauważyła problem ochrony przedstawicieli pracowników wybieranych ad hoc, którzy nie są objęci ochroną przed np. wypowiedzeniem umowy o pracę, a którą to są objęci działacze organizacji związkowych. Wypowiedź wykładowcy wzbogaciła kolejna bogata w treść prezentacja multimedialna.

Mając na uwadze ciekawą oraz aktualną tematykę Konferencji, a także zacne grono prelegentów udział w niej pracowników OIP w Łodzi okazał się potrzebny i niezwykle cenny.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269