03.03.2020

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 20 lutego 2020 r. z udziałem przedstawicieli OIP w Łodzi

Dnia 20 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Podczas tego posiedzenia zostały przedstawione następujące tematy:

 • Analiza zmian w edukacji w związku z reformą oświaty;
 • Sytuacja pracowników w instytucjach kultury w regionie łódzkim.

Na posiedzeniu Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi reprezentowała Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Grażyna Ślawska, która podczas swojego wystąpienia zapewniła, iż problemy pracowników oświaty oraz instytucji kultury są przedmiotem zainteresowania Państwowej Inspekcji Pracy. Wskazała, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2019 r. realizował dwa tematy kontrolne dotyczące pracowników oświaty: „Edukacja – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp” oraz „Edukacja – kontrole dotyczące sporów zbiorowych, postępowanie egzaminacyjne, wynagrodzenia za czas strajku”, w ramach których inspektorzy pracy reagowali adekwatnymi środkami prawnymi na stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości. Inspektorzy pracy ponadto na bieżąco rozpatrywali wpływające do Okręgowego Inspektoratu Pracy skargi pracowniczy, jak również prowadzili działania prewencyjne w zakresie kultury bezpieczeństwa oraz udzielali porad prawnych. W zakresie instytucji kultury wskazała, że przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi są prowadzone kontrole m.in. w ramach realizacji tematu „Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub zajęć zarobkowych przez dzieci w 2019 r. w OIP w Łodzi”. Natomiast dodatkowo w 2020 r. będą realizowane kontrole w zakresie tematu „Czas pracy pracowników instytucji kultury”.

W posiedzeniu plenarnym WRDS z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi uczestniczyła również Agnieszka Woźniak - starszy inspektor pracy – specjalista, która przedstawiła szczegółowe informacje w zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy w edukacji. Na wstępie wystąpienia przedstawiła dane statystyczne dotyczące interwencji Państwowej Inspekcji Pracy w placówkach oświatowych oraz udzielonych porad prawnych dotyczących zatrudnienia w oświacie w latach 2018 i 2019. Następnie omówiła przepisy regulujące nawiązywanie oraz rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami, a także wskazała sytuacje, w których dopuszczalne jest zatrudnianie nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych. W dalszej części wystąpienia zwrócił uwagę na przepisy dotyczące wynagrodzenia, czasu pracy oraz urlopów nauczycieli, w tym urlopu dla poratowania zdrowia, a także dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przedstawiła również dane statystyczne odnoszące się do sporów zbiorowych zgłaszanych w 2019 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz naruszeń przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Na zakończenie wystąpienia wskazała, że ze względu na wagę poruszanych zagadnień w 2020 r. w OIP w Łodzi również będą kontynuowane kontrole w ramach tematu „Edukacja - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp”.

Problematyka dotycząca zmian w sektorze edukacji w związku z reformą oświaty na posiedzeniu WRDS spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem jej uczestników. Podczas dyskusji z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, pracowników oraz pracodawców głos na temat oświaty zabrali m.in. wojewoda łódzki Tobiasz Adam Bocheński, wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, a także przedstawiciele: Kuratorium Oświaty w Łodzi,  Departamentu Kultury i Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 19 marca. Głównymi tematami będą: ochrona zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego oraz sytuacja pracowników ochrony zdrowia.

(Relacja fotograficzna z posiedzenia plenarnego z dnia 20 lutego 2020 r.: www.lodzkie.pl).GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269