• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.11.2020

Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

komunikaty-NDSNDN
 

Międzyresortowa Komisja ds. Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy opublikowała komunikaty Komisji Nr XI i Nr XII oraz Nr XIII w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw w tej tematyce. Wartości te będą obligatoryjne przyjmowane we wszystkich krajach UE.

Komunikat XI dotyczy dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE w odniesieniu do: aniliny, chlorometanu, trimetyloaminy, 2-fenylopropanu (kumenu), octanu-sec-butylu, 4-aminotoluenu (4-toliloaminy), octanu izobutylu, 3-metylobutanu-1-ol (alkoholu izoamylowego), octanu-n-butylu oraz trichlorku fosforylu.
 
Z kolei w Komunikacie XII zawarte zostało Stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących rozporządzeń: Ministra Zdrowia (Dz. U. 2020 poz. 197) oraz Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1286 ze zm.).
 
Informacje zawarte w komunikatach są rozpowszechniane wśród polskich pracodawców, tak by mogli wcześniej przygotować się do zmian prawnych w tym zakresie. Jest to szczególnie istotne w kontekście spełnienia europejskich wymagań prawnych przez polskich przedsiębiorców, w tym ograniczania stężeń substancji i mieszanin chemicznych występujących w środowisku pracy oraz dostosowania sposobów efektywnej ochrony pracowników przed zagrożeniami do nowych wartości granicznych. Ponadto stanowią one pomoc w realizacji obowiązków w zakresie badań i pomiarów stężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.

Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki