• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.02.2022

Zaproszenie do udziału w cyklu szkoleń pn. Akademia SIP 2022

button

Czym jest Akademia SIP?

Akademia SIP to cykl szkoleń skierowanych do społecznych inspektorów pracy z województwa łódzkiego. Zgłaszając się do programu społeczny inspektor weźmie udział w szkoleniach oraz warsztatach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi – program poniżej.


Jaki jest cel?

Celem Akademii SIP jest wzmocnienie efektywności społecznej kontroli warunków pracy oraz ochrony praw pracowniczych. Drogą do realizacji powyższego celu jest doskonalenie społecznych inspektorów pracy poprzez stopniowe podnoszenie poziomu ich wiedzy oraz umiejętności, aby umożliwić im efektywną realizację ustawowych zadań oraz skuteczne wpływanie na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych. Ponadto organizowane warsztaty, w tym wymiana informacji pomiędzy społecznymi inspektorami z różnych zakładów pracy, umożliwia dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, a także innowacjami i dobrymi praktykami w poprawianiu stanu bhp oraz ochronie praw pracowniczych w zakładach.


Kto może wziąć udział w Akademii SIP?

W Akademii SIP może wziąć udział każdy grupowy, oddziałowy/wydziałowy oraz zakładowy społeczny inspektor pracy z województwa łódzkiego. Zakres i tematyka poszczególnych szkoleń oraz warsztatów została dostosowana do rosnącego poziomu wiedzy i doświadczenia uczestników. Dzięki temu program szkoleń skierowany jest zarówno do nowo wybranych, jak i doświadczonych społecznych inspektorów pracy. Uczestnicy, którzy po raz pierwszy zostali wybrani do pełnienia służby SIP przejdą pełny cykl szkoleń rozpoczynający się od szkolenia podstawowego. Z kolei uczestnicy, którzy pełnią funkcję SIP przez kolejną kadencję mogą rozpocząć cykl szkoleń od szkolenia zaawansowanego.


Jakie są korzyści z ukończenia Akademii SIP?

Niewątpliwą korzyścią z uczestnictwa w Akademii SIP jest wiedza zdobyta podczas szkoleń prowadzonych przez doświadczonych pracowników i inspektorów pracy z Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Jednak szkolenia teoretyczne to nie wszystko. Akademia SIP to jedyne miejsce, w którym uczestnicy mają szansę nabycia praktycznych umiejętności oraz zapoznania się z wdrożonymi z sukcesem pomysłami, innowacjami i dobrymi praktykami w dziedzinie sukcesywnego poprawiania stanu bhp oraz ochronie praw pracowniczych. Co więcej, w ramach grupowych dyskusji, początkujący oraz doświadczeni społeczni inspektorzy pracy wraz z pracownikami i inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy postarają się wypracować rozwiązania problemów i przeciwności pojawiających się podczas pełnienia funkcji SIP.

Uczestnicy otrzymają także materiały szkoleniowe w postaci wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. Społeczni inspektorzy pracy którzy ukończą Akademię SIP otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w cyklu szkoleń oraz warsztatów organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.


Ile kosztuje udział w programie?

Udział w Akademii SIP jest darmowy. Wymaga jedynie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy (na końcu strony).

Termin zgłoszeń dla uczestników biorących udział w szkoleniu podstawowym upływa w poniedziałek 7 marca 2022 r. Uczestnicy biorący udział jedynie w szkoleniu zaawansowanym oraz warsztatach mogą się zgłaszać do końca kwietnia 2022 r.


Jaki jest program Akademii SIP?

W 2022 roku pracownicy i inspektorzy PIP OIP w Łodzi przeprowadzą cykl trzech szkoleń dla społecznych inspektorów pracy w ramach Akademii SIP. Łącznie będzie to 15 godzin szkoleniowych.

- Pierwsze szkolenie odbędzie się w dn. 9 marca 2022 roku o godz. 10:00 i będzie to szkolenie podstawowe dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy (pełniących pierwszą kadencję w służbie SIP).Szkolenie podstawowe będzie miało formę kształcenia zdalnego za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

- Szkolenie zaawansowane odbędzie się 25 maja 2022 roku w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, pry ul. Zeromskiego 115. Skierowane będzie do uczestników szkolenia podstawowego oraz społecznych inspektorów pracy, którzy brali udział w szkoleniu organizowanym przez PIP OIP w Łodzi w latach poprzednich, bądź pełnią kolejną kadencję w służbie SIP. 

- Cykl szkoleń zamknie szkolenie w formie warsztatów, które odbędzie się we wrześniu 2022 roku. Skierowane będzie do uczestników szkolenia zaawansowanego. Szkolenie planowane jest w formie tradycyjnej.* O szczegółach szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

* W zależności od liczby zgłoszeń mogą zostać zorganizowane dodatkowe terminy szkoleń.

 

PROGRAM SZKOLEŃ W RAMACH AKADEMII SIP:

I. Szkolenie podstawowe
(szkolenie on-line, przewidywany czas szkolenia 5 godz., termin szkolenia: środa 9 marca 2022 r. godz. 10:00):

Aspekty prawe funkcjonowania społecznej inspekcji pracy

 1. Podstawy prawne funkcjonowania SIP
 2. Plan pracy SIP
 3. Struktura oraz wybory organów SIP
 4. Uprawnienia i obowiązki SIP
 5. Księga zaleceń i uwag
 6. Udział SIP w pracach komisji BHP
 7. Udział SIP w badaniu wypadków przy pracy
 8. Ochrona stosunku pracy
 9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o SIP
 10. BHP podczas pandemii
 11. Wsparcie SIP przez Państwową Inspekcję Pracy


II. Szkolenie zaawansowane
(przewidywany czas szkolenia 5 godz., przewidywany termin szkolenia maj 2022):

Część 1 - Podstawowe pojęcia prawa pracy (1,5 godz.)

 1. Hierarchia źródeł prawa, w tym akty wewnątrzzakładowe.
 2. Legalność zatrudnienia obywateli polskich.
 3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy.
 4. Podstawowe obowiązki pracodawcy.
 5. Odpowiedzialność porządkowa pracownika.

Część 2 - Rola SIP w badaniu wypadków przy pracy (1,5 godz.)

 1. Cele badania wypadków przy pracy
 2. Dokumentowanie
 3. Metodyka

Część 3: Wymiana doświadczeń (1,5 godz.)

1. Krótkie wystąpienia SIP z prezentacją pomysłów, doświadczeń, problemów, dobrych praktyk, innowacji;

2. Podsumowanie w formie dyskusji.

 

III. Warsztaty SIP
(przewidywany czas szkolenia 5 godz., przewidywany termin wrzesień 2022):

Część 1: Wymiana doświadczeń (2,5 godz.)

1. Krótkie wystąpienia SIP z prezentacją pomysłów, doświadczeń, problemów, dobrych praktyk, innowacji;

2. Dyskusja z udziałem uczestników i prowadzących na temat rozwiązań problemów zgłaszanych przez społecznych inspektorów pracy.

Część 2: Warsztaty (2,5 godz.)

1. Sporządzanie planu pracy SIP/ZSIP

2. Sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności SIP/ZSIP

3. Dokonywanie wpisu uwagi/zalecenia w księdze zaleceń i uwag

4. Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy

5. Radzeniu sobie ze stresem w środowisku pracy

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W AKADEMII SIP 2022

Aby wziąć udział w Akademii SIP w 2022 roku należy przesłać zgłoszenie indywidualne lub zbiorcze (zakładowy sip może wypełnić formularz zgłoszeniowy zbiorczo dla kilku oddziałowych i grupowych sip ze swojego zakładu pracy) w terminie do 7 marca 2022 r. (dla uczestników szkolenia podstawowego) lub do końca kwietnia 2022 r. (dla uczestników biorących udział wyłącznie w szkoleniu zaawansowanym oraz warsztatach).


Link do formularza zgłoszeniowego: AKADEMNIA SIP ZGŁOSZENIE.


Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem Akademii SIP w Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi, radcą Konradem Adamczykiem (tel.: 42 635 12 28, tel. kom.: 513 610 841, e-mail: konrad.adamczyk@lodz.pip.gov.pl)

 

lod-oip-logo


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki