• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.09.2022

Porady prawne 2022

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PORAD PRAWNYCH

Porady prawne udzielane są w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi:

- osobiście,

- telefonicznie,

- on-line.

PORADY PRAWNE OSOBISTE

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi al. Kościuszki 123

Poniedziałek 10:00 - 18:00

Środa 10:00 - 16:00

Piątek 8:00 - 14:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim ul. 3-go Maja 2

Poniedziałek 9:00 - 15:00

Środa 9:00 - 15:00

Piątek 9:00 - 15:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Oddział w Sieradzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64

Poniedziałek 9:00 - 15:00

Środa 9:00 - 15:00

Piątek 9:00 - 15:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Oddział w Skierniewicach ul. Reymonta 23

Poniedziałek 9:00 - 14:00

Czwartek 9:00 - 14:00

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Oddział w Kutnie ul. ul. Grunwaldzka 5

Poniedziałek 9:00 - 15:00

Czwartek 9:00 - 15:00

 

Prosimy o zachowanie, co najmniej 2 metrów odstępu między osobami oczekującymi
na udzielenie porady prawnej.

Przed pomieszczeniem, w którym udzielane są porady prawne mogą znajdować
się maksymalnie 3 osoby, zachowujące odpowiedni wzajemny dystans. Pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz budynku.

W pokoju, w którym udzielane są porady prawne, może przebywać, co do zasady - wyłącznie 1 osoba.

Osobiste porady prawne są udzielane wyłącznie osobom, które nie wykazują objawów zakażania wirusem SARS-CoV-2 lub inną chorobą zakaźną.

Przed wejściem do pokoju, w którym są udzielane porady prawne prosimy o dezynfekcję dłoni dostępnym środkiem wirusobójczym/bakteriobójczym oraz zasłonięcie ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej.

 

PORADY PRAWNE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

 

Od 3 marca 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozpoczął udzielanie osobistych porad prawnych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Przedmiotem porady może być
w szczególności uzyskanie informacji z zakresu prawa pracy bądź legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP.

Porady są udzielane w wtorki i czwartki od 10:00 do 12:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi (91-441 Łódź, al. Kościuszki 123) w pok. nr 303 (III piętro).

Porady we wskazanych powyżej sprawach można również uzyskać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: dlaukrainy@lodz.pip.gov.pl.

 

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

 

З 3 березня 2022 року Районна Інспекція Праці в Лодзі починає надавати індивідуальну юридичну консультацію біженцям з України. Предметом консультації може бути, зокрема, отримання інформації щодо трудового законодавства чи законності працевлаштування іноземців на території Республіки Польща.

Консультація надаватиметься у вівторок та четвер з 10:00 до 12:00 в будинку Районної Інспекції Праці в Лодзі (91-441 Łódź, al. Kościuszki 123), в кабінеті № 303.

Консультації з вищезазначених питань можна отримати також за допомогою електронної пошти dlaukrainy@lodz.pip.gov.pl

 

PORADY PRAWNE TELEFONICZNE

 

Informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi udziela porad prawnych pod numerami:

801 002 419 - dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych

459 595 419 - dla dzwoniących z telefonów komórkowych

od poniedziałku do piątku w godzinach od  9:00 do 15:00

(koszt połączenia zależny od stawek operatora; koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania)

Dodatkowo można skorzystać z:

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie udzielane są bezpłatne porady w zakresie prawa pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 pod numerami:

801 002 006 - dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych

459 599 000 - dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 16:00 do 20:00 pod numerem telefonu 22 111 35 29.

Консультації з питань законності працевлаштування громадян України на території Республіки Польщі укаїнською мовою надаються в понеділок, вівторок та середу з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29.

 

PORADY PRAWNE ONLINE

 

Korzystając z aplikacji MS TEAMS w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00

- szczegóły pod adresem: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi | Porady prawne za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS (pip.gov.pl)

 

 

PORADY PRAWNE Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA MIGOWEGO

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przy al. Kościuszki 123 lub oddziałach w:

Piotrkowie Trybunalskim ul. 3-go Maja 2;
Skierniewicach ul. Reymonta 23;
Sieradzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64;
Kutnie ul. Grunwaldzka 5.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego
do komunikowania się z Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenia można dokonać e-mailem, faksem lub listownie:

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź

e-mail kancelaria@lodz.pip.gov.pl

fax 42 636 85 13
tel. 42 636 23 13

W kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

Po otrzymaniu zgłoszenia  Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez
nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

formularz zgloszenia tlumacza.rtf

 

ZAPYTANIA PRAWNE

 

Zapytania prawne kierowane na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
są załatwiane w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm./.

W przypadku podania imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie - odpowiedzi
na piśmie udzielane są niezwłocznie, a w przypadku zapytań bardzo złożonych nie później
niż w ciągu miesiąca. Zapytania prawne nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Uwaga: dane osobowe zachowuje się do wyłącznej wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku osobistego zgłoszenia się w celu uzyskania porady lub informacji,
nie wymagane jest podawanie danych osobowych. 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne