• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.10.2022

Zakończyło się „I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej” - relacja

Organizatorem „I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej” jest Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w KWB Bełchatów.

Forum odbyło się w dniach 6-7 października 2022 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Bełchatowie. Skierowane było głównie do społecznych inspektorów pracy, ale także do pracodawców, pracowników, związków zawodowych, pracowników służby BHP oraz wszystkich osób i instytucji, działających na rzecz bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania praw pracowniczych na terenie województwa łódzkiego.

Moderatorami „I Forum SIP Ziemi Łódzkiej” byli Konrad Adamczyk – radca w Sekcji Prewencji i Promocji PIP OIP w Łodzi i Marian Kowalski – Zakładowy SIP w KWB Bełchatów.

Podczas uroczystej inauguracji głos zabrał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Marcin Grzelak, który podkreślił wagę współpracy Społecznej Inspekcji Pracy z Państwową Inspekcją Pracy w kontekście prewencji wypadkowej. Okręgowy Inspektor Pracy odczytał także list Głównej Inspektor Pracy Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko skierowany do uczestników wydarzenia.

Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A. Pana Andrzeja Legeżyńskiego – Patrona Honorowego „I Forum SIP Ziemi Łódzkiej” reprezentował Wiceprezes Zarządu PGE GiEK S.A. Waldemar Lutkowski, który w swoim wystąpieniu pogratulował organizatorom realizacji tak ambitnego wydarzenia oraz zwrócił się do uczestników zaznaczając wagę społecznego nadzoru nad warunkami pracy i zadeklarował chęć współpracy podczas organizacji kolejnych edycji Forum.

Głos zabrał także Członek Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Kazimierz Suchcicki.

Następnie Zakładowy SIP KWB Bełchatów Marian Kowalski odczytał list posłanki na Sejm RP Anny Milczanowskiej, w którym zwróciła się do organizatorów i uczestników „I Forum SIP Ziemi Łódzkiej”.

ZSIP Marian Kowalski zaznaczył, że „I Forum SIP Ziemi Łódzkiej”, którego hasłem w tegorocznej edycji było „Bezpieczeństwo pracy - wspólna sprawa”, to pierwsza tego typu okazja do zacieśnienia ponadzakładowej współpracy środowiska społecznej inspekcji pracy. Głównym celem wydarzenia,  które zgodnie z założeniami ma odbywać się cyklicznie, będzie upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp, promocja dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, prezentacja rozwiązań technicznych podnoszących poziom bezpieczeństwa, a także wymiana doświadczeń w rozpoznawaniu istniejących zagrożeń i tworzeniu programów prewencyjnych. W swojej wypowiedzi zauważył, że obecność tak szerokiej reprezentacji społecznych inspektorów, a także przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, urzędów i instytucji, rokuje bardzo pozytywnie realizacji założonych celów.

Współprowadzący wydarzenie radca w Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi Konrad Adamczyk podkreślił, iż mimo, że zapisy Ustawy o społecznej inspekcji pracy nie dają społecznym inspektorom możliwości zrzeszania się w formalnych strukturach ponadzakładowych, to nie stoją one także na przeszkodzie budowania struktur nieformalnych, właśnie poprzez integrację ponadzakładowego środowiska SIP. Takie kontakty zaowocują w przyszłości wsparciem, szczególnie mniej doświadczonym inspektorom, w mniejszych zakładach, w których struktura SIP ograniczona jest do zakładowego inspektora pracy lub jedynie kilku osób. W takich przypadkach osoby pełniące tę trudną i wymagającą funkcję społeczną często pozostają same z pojawiającymi się problemami. Warto zatem korzystać z porad, pomysłów i rozwiązań bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek z innych zakładów, w szczególności tej samej branży.

Część merytoryczną w pierwszym dniu Forum otworzyła zakładowy społeczny inspektor pracy w Uniwersytecie Łódzkim dr Barbara Krawczyk, przedstawiając prelekcję dotyczącą czynników rakotwórczych na stanowiskach pracy.

Następnie Kierownik Ośrodka Promocji i Wdrożenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego Agnieszka Szczygielska opowiedziała o działaniach CIOP-PIB w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Podczas swojej prelekcji radca w Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi  Konrad Adamczyk przedstawił rolę społecznej inspekcji pracy oraz instytucji zewnętrznych w prewencji wypadkowej w zakładzie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego wsparcia ze strony pracodawcy.

Wystąpienie nt. profilaktyki zdrowotnej jako elementu bezpieczeństwa pracy wygłosiła Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW Katarzyna Jezierska-Stencel.

Drugą część obrad, po przerwie obiadowej, otworzyła prof. dr hab. Kinga Polańska z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi wygłaszając prelekcję dot. zarządzania zdrowiem zróżnicowanego wiekowo personelu ze szczególnym uwzględnieniem starzejących się pracowników.

Z kolei starszy inspektor pracy – specjalista OIP w Łodzi Artur Hennig, przedstawił dobre praktyki w zakresie budowania bezpiecznych warunków pracy na przykładach dwóch pracodawców z województwa łódzkiego, laureatów konkursu PIP „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

O działaniach prewencyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opowiedziała specjalista w Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji I Oddziału ZUS w Łodzi Agnieszka Klim.

Następnie Kierownik Zespołu Projektowego w JSW Nowe Projekty S.A. Krzysztof Kaźmierczak, przedstawił praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poprawie bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów na przykładzie rzeczywistości wirtualnej VR.

Wrażliwego i palącego problemu dotyczyła prelekcja Kierownika Działu Urządzeń Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi dr inż. Krystiana Pietruszki. Prelegent przybliżył uczestnikom Forum temat stopnia wykorzystania resursu urządzeń technicznych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa pracy oraz przedstawił drastyczne skutki braku informacji ze strony producentów dotyczących projektowanej żywotności urządzeń.

Starszy inspektor pracy – główny specjalista OIP w Łodzi Marek Kostrzewski przedstawił zaniedbania prowadzące do zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy na przykładzie okoliczności, przyczyn i skutków ciężkiego wypadku przy pracy badanego przez inspektorów pracy.  

Z kolei debatę z uczestnikami Forum rozpoczęli  pracownicy Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi Konrad Adamczyk oraz Agata Niedźwiecka-Zając, wystąpieniem na temat problemów praktycznych wynikających z od lat nie nowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.

Ostatnim wystąpieniem pierwszego dnia Forum była prezentacja działań społecznych inspektorów pracy w ramach pełnionej funkcji w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W panelu tym wystąpił Zakładowy SIP w KWB Bełchatów Marian Kowalski oraz wyróżniony w konkursie PIP „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” Zakładowy SIP w firmie Veolia Energia Łódź S.A. Krzysztof Urzędowicz.

Po wysłuchaniu wystąpień uczestnicy „I Forum SIP Ziemi Łódzkiej” mieli możliwość przyjrzenia się działaniom Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzelowie, którzy w ramach pokazu sprzętu przeciwpożarowego i działań ratowniczych zaprezentowali akcję ratowniczą związaną z wypadkiem drogowym. Widok otwierania zmiażdżonego pojazdu za pomocą urządzenia hydraulicznego, ukazujący możliwe skutki wypadku drogowego, spowodował duże poruszenie wśród obserwatorów. Uczestnicy Forum mieli także możliwość samodzielnego operowania urządzeniami ratowniczymi pod bezpiecznym nadzorem strażaków.

Oprócz prelekcji i dyskusji w pierwszym dniu Forum, do dyspozycji uczestników pozostawały stoiska eksperckie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy których zainteresowani mogli porozmawiać ze specjalistami oraz uzyskać porady prawne. Rozpowszechniano także bezpłatne wydawnictwa obydwu instytucji. Uczestnicy Forum mogli także skorzystać ze stoisk promocyjnych firm: JSW Nowe Projekty S.A., Alfa i Omega, Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu, Filter Service, a także stoiska Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa i Projekt AED. Stoiska znajdujące się w wydzielonej strefie cieszyły się ogromną popularnością do późnych godzin popołudniowych.

Pierwszy dzień Forum zwieńczyła uroczysta kolacja, podczas której uczestnicy mieli możliwość wymiany wrażeń z całego dnia, a także kontynuowania dyskusji i wymiany doświadczeń wynikających z pełnionej funkcji społecznej.

Drugi dzień „I Forum Społecznej Inspekcji Pracy” wypełniły szkolenia oraz dalszy ciąg dyskusji i wymiana doświadczeń. Pracownik Sekcji Prewencji i Promocji OIP w Łodzi Konrad Adamczyk przeprowadził szkolenie dla społecznych inspektorów pracy w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Dla uczestników Forum odbyło się również szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, przeprowadzone przez ratowników medycznych ze Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w Bełchatowie.  Szkolenie to cieszyło się uwagą i zaangażowaniem uczestników, którzy w jego trakcie zadawali liczne, dodatkowe pytania. Po zakończeniu instruktażu, uczestnicy wydarzenia pozostali przy stoisku Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w celu wykonania samodzielnego ćwiczenia udzielania pomocy przedmedycznej.

Ostatnim punktem programu „I Forum SIP Ziemi Łódzkiej” była druga część panelu dyskusyjnego dotyczącego prezentacji działań społecznych inspektorów pracy w ramach pełnionej funkcji w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W panelu, podczas drugiego dnia Forum, wystąpiła dr Barbara Krawczyk, Zakładowy SIP w Uniwersytecie Łódzkim oraz dr Izabella Dąbrowska-Mikuta, Zakładowy SIP w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach.

O tym, jak ważną i potrzebną inicjatywą jest wydarzenie skupiające ponadzakładowe środowisko społecznych inspektorów pracy, świadczy ogromne zainteresowanie uczestników, które przerosło oczekiwania organizatorów. Już na dwa dni przed zakończeniem wyznaczonego terminu, uczestnictwo w Forum zadeklarowało ponad 250 osób. W związku z tym, ze względów organizacyjnych, zapisy zostały zamknięte dzień przed formalnym terminem, tj. w dniu 29 września 2022 r.

Szczególnie satysfakcjonująca podczas tegorocznego Forum była przychylna postawa pracodawców, którzy zdając sobie sprawę z istoty procesu poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach, aktywnie wsparli tę ważną inicjatywę m. in. ponosząc koszty uczestnictwa społecznych inspektorów pracy oraz pracowników służby BHP. Pracodawcy stanowili także liczną grupę wśród uczestników wydarzenia.

Wydarzenie objęli Patronatem Honorowym:
Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. Andrzej Legeżyński.

Partnerami wydarzenia byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW, Instytut Medycyny Pracy oraz zakładowe organizacje związkowe z KWB Bełchatów.

Szczególne podziękowania należą się sponsorom, bez których organizacja wydarzenia na tak dużą skalę nie byłaby możliwa. 

Sponsorem Głównym „I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej” było PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pozostali sponsorzy to Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Zakładowe Organizacje Związkowe działające w KWB Bełchatów.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły media: TVP Łódź, Radio Łódź oraz Dziennik Łódzki.

Dziękujemy uczestnikom za udział i zapraszamy na kolejną edycję za rok.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne