Konferencja podsumowująca projekt pn. "Synergia służb kluczem do bezpiecznego jutra", realizowany przez KWP w Łodzi wraz z partnerami

W dniach 22-23 listopada 2022 roku, w kompleksie hotelowo-konferencyjnym w Nowym Adamowie k/Łodzi, odbyła się konferencja zamykająca projekt pt. "Synergia służb kluczem do bezpieczeństwa, realizowany przez KWP w Łodzi wraz z pratnerami": Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej, Fundacją ITAKA, Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych LA STRADA, Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Partnerzy merytoryczni: Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych INTERPOL, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jednostki policyjne w Słowenii, Niemczech, Gruzji i inne.

Na konferencję, w ramach podziękowania za podjęte działania, zaproszono przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi starszego inspektora pracy – głównego specjalistę Urszulę Wojciechowską, która w projekcie wraz z funkcjonariuszkami Placówki Straży Granicznej w Łodzi przeprowadziła szkolenia z zakresu „Podstaw prawnych i weryfikacji legalności zatrudnienia cudzoziemców”. Szkolenia były adresowane do funkcjonariuszy w jednostkach Policji, Straży Granicznej  i Służby Więziennej na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego, którzy w codziennej pracy zajmują się zwalczaniem przestępczości transgranicznej i zorganizowanej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinspektor Sławomir Litwin. Głos zabrali także przedstawiciele partnerów projektowych.

Główny cel projektu to przede wszystkim zwiększenie sprawności działania i kooperacji organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w tym handlu ludźmi. Okres realizacji projektu: lipiec 2021 – grudzień 2022.

Najważniejszym przesłaniem jest współpraca i współdziałanie, które w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne, zwłaszcza mając na uwadze brak granic oraz korzystanie przez przestępców z coraz szerszego szukania w celu czerpania profitów z przestępczości. Wzajemna wymiana informacji oraz wiedzy pomiędzy służbami przyczynia się do skutecznego wykorzystania dostępnych narzędzi oraz skuteczniejszego ścigania sprawców przestępstw.

Projekt oraz wykonane w jego ramach działania zostały ocenione bardzo wysoko przez partnerów zagranicznych, którzy przybyli licznie na spotkanie, m.in. przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie i jednostek policyjnych ze Słowenii oraz Gruzji a także gruzińskiego Oficera Łącznikowego oraz Oficerów Łącznikowych Polskiej Policji i Straży Granicznej w Niemczech.

Przedstawiciele partnerów projektowych zostali także uhonorowani, w podziękowaniu za partnerstwo projektowe i współpracę, pamiątkowymi tabliczkami przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Policji.