29.05.2017

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

W dniu 23 maja 2017 r. w Dużej Sali obrad Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego dotyczące:

- stanu przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim w 2016 r.,

- stanu bezpieczeństwa publicznego w Łodzi i województwie,

- sytuacji kadrowej i finansowej funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych.

W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które otworzył Pan Krzysztof T. Borkowski, uczestniczyli m.in. przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz strony rządowej i samorządowej, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wojewoda i wicewojewoda łódzki – Zbigniew Rau i Karol Młynarczyk.

Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele związków zawodowych policjantów, strażaków, straży granicznej oraz straży miejskiej. Funkcjonariusze przedstawili najważniejsze problemy w regionie dotyczące bezpieczeństwa oraz kwestie niedoborów kadrowych w ich instytucjach.

Okręgowy inspektor pracy Andrzej Świderski przedstawił Radzie informację na temat stanu przestrzegania prawa pracy w województwie łódzkim w 2016 r. W swoim wystąpieniu poinformował również o działaniach prewencyjnych i promocyjnych podejmowanych przez inspektorów pracy w 2016 r. oraz konkursach dla pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych, dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i miejskich. Przedstawił także priorytetowe zadania, którymi będą zajmować się inspektorzy pracy  w 2017 r. tj.:

-  pierwsza kontrola + rekontrola przedsiębiorcy kontrolowanego w roku 2016,

- przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy - ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej, gastronomiczno-hotelarskiej oraz agencji ochrony i mienia,

- wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - kontrole planowe, dot. innych zagadnień i związane z zgłoszeniami NSZZ Solidarność.

Działalność kontrolna i prewencyjno-promocyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w 2016 r. oraz przyjęte priorytetowe zadania na 2017 r. zostały pozytywnie ocenia przez przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych.

W ostatnim punkcie posiedzenia członkom Rady została przedstawiona informacja nt. budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Złoczewie.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner146297
 • banner185267
 • banner205934
 • banner49895
 • banner201678
 • banner137411
 • banner185268
 • banner185269