01.06.2018

Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego

Konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy - Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego” Łódź, 25 maja 2018 r.

Prawo pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy będą bardziej przestrzegane, gdy inspektorzy pracy będą mogli nadal liczyć na efektywną współpracę z organami administracji państwowej, samorządowej oraz partnerami społecznymi w trakcie wykonywania czynności nadzorczych, kontrolnych, wizytacyjnych, prewencyjnych, a także promocyjnych. Taki wniosek przyniosła konferencja „Od wieku na rzecz ochrony pracy – Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Polskiego” w Łodzi.

Spotkanie szerokiego grona partnerów, których łączy współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, odbyło się 25 maja 2018 r. na terenie Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi. Organizatorami byli Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Andrzej Kwaliński zastępca głównego inspektora pracy, Andrzej Świderski okręgowy inspektor pracy w Łodzi, z zastępcami Urszulą Śmiałowską i Grażyną Ślawską.

Konferencję uświetnił swoim udziałem: Marek Matuszewski, poseł na Sejm RP.

Wśród gości nie zabrakło także przedstawicieli samorządu terytorialnego, regionalnych organizacji pracodawców i organizacji związkowych oraz przedstawicieli służb mundurowych.

W konferencji uczestniczył również członek Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi, ks. Jarosław Leśniak duszpasterz rolników Archidiecezji Łódzkiej.

Konferencję rozpoczęło wykonanie pieśni patriotycznych, przez solistki chóru żeńskiego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

7

Oficjalnego otwarcia dokonał Andrzej Kwaliński zastępca głównego inspektora pracy. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do bogatej historii inspekcji pracy oraz jej istotnej roli w propagowaniu działań w zakresie ochrony pracy. Zaznaczył, że to propagowanie i pozytywne oddziaływanie jest realizowane obecnie w szczególności w ramach programu „Pierwsza kontrola”, gdzie inspektor pracy po pierwsze pomaga kontrolowanemu przedsiębiorcy, a sankcje stosuje tylko w przypadku, gdy dany stan faktyczny powoduje bezpośrednie zagrożenie, życia, czy zdrowia pracowników, albo istnieje rażące naruszenia prawa pracy np. niepłacenie wynagrodzeń pracownikom.

4

Poseł Marek Matuszewski podkreślił, że silne Państwo Polskie nie może istnieć bez silnej i sprawnej Państwowej Inspekcji Pracy mającej możliwości nadzorcze i kontrolne, a w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez przedsiębiorców także mogącej zastosować odpowiednie sankcje.

5

Przedstawiciele Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej odczytali listy okolicznościowe.

Doktor Piotr Kilańczyk z Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Łodzi przybliżył uczestnikom temat „Roku 1918 – Narodzin niepodległości” w sposób nie polegający na obalaniu mitów, ale w formie pozwalającej odbiorcom poszerzyć ich wiedzę.

Andrzej Świderski przedstawił uczestnikom krótki zarys działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa łódzkiego. Współpraca z innymi urzędami oraz instytucjami jak również z przedstawicielami samorządów lokalnych i zawodowych służy jednemu celowi, aby środowisko pracy było przyjazne, pozytywne i pozbawione zagrożeń. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Łodzi stanowi naturalne forum rozwiązywania konfliktów wsparte gotowością inspekcji do współpracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy to inwestycja, która się opłaca wszystkim: pracodawcom, pracownikom i państwu, a praca inspektora służy ludziom i państwu.

2

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Małgorzata Wójcik-Powłoka wskazała, że uwolnienie w styczniu 2017 r. rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego 17 zawodów dla cudzoziemców – czyli możliwość ich zatrudnienia bez przeprowadzania wcześniejszej analizy polskiego, lokalnego rynku pracy pozwala łatwiej pracodawcom pozyskiwać pracowników z zagranicy, a inspekcja pracy skutecznie kontroluje zgodność z prawem zatrudniania także cudzoziemców.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Andrzej Kaczorowski przedstawił pięć płaszczyzn oddziaływania na osoby wchodzące, powracające na rynek pracy. Jedną z płaszczyzn są działania prewencyjno-promocyjne inspekcji przekładające się na wzrost świadomości prawnej pracowników i przedsiębiorców oraz ich łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy.

O dobrej współpracy z OIP w Łodzi i kierunkach dalszych wspólnych działań mówiła Barbara Stanisława Günther Komendantka Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Barbara Szkopińska Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej w imieniu Burmistrza Białej Rawaskiej podziękowała Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Łodzi Andrzejowi Świderskiemu za wieloletnią współpracę.

Wiceprezes Biznes Center Club w Polsce, Kanclerz Łódzkiej Loży BCC Krzysztof T. Borkowski zaznaczył, że uczciwym przedsiębiorcom zależy na eliminowaniu z rynku przedsiębiorców łamiących prawo, czemu służą uprawnienia represyjne inspekcji. Natomiast działalność konsultacyjno-informacyjna inspekcji pracy w Łodzi spotyka się tym bardziej z pozytywnym odzewem przedsiębiorców przestrzegających prawo i dbających o zatrudnionych.

Dyrektor KRUS-u Oddziału Regionalnego w Łodzi Tomasz Nowicki i jego zastępca Andrzej Górczyński docenili rolę prewencji wypadkowej inspektorów pracy w sektorze gospodarstw rolnych.

Osoba reprezentująca Wójta Gminy Dłutów Grażynę Maślankę-Olczyk odczytała Andrzejowi Świderskiemu list gratulacyjny podkreślający dobrą współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi.

Ciepło o dotychczasowych doświadczeniach we współpracy i dobrych praktykach w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy mówili także przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego w Łodzi Dariusz Kwiatkowski, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych i Informatyki ZUS- u II Oddziału w Zduńskiej Woli Rafał Ochęcki (odczytał list od Dyrektora Krzysztofa Jędrzjewskiego), Bogusława Paderewska Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego ZUS-u I Oddziału w Łodzi.

Barbara Skorupa Prezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi przekazała za pośrednictwem Andrzej Kwalińskiego pisemne podziękowania za wspólne działania dla Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka i odczytała list okolicznościowy adresowany do Andrzeja Świderskiego.

Przed rozpoczęciem konferencji Andrzej Kwaliński udzielił wywiadu dla Radia Łódź.

Konferencję prowadził Jerzy Barzowski, główny specjalista w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

Patronat medialnymi konferencji byli Radio Łódź, TVP 3 Łódź.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185265
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185270
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner185268
 • banner205934
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269