• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.10.2018

Konferencja PRACUJ LEGALNIE!

W dniu 24.10.2018r. na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi w Auli Niebieskiej odbyła się Konferencja „Pracuj legalnie”. Konferencja była zorganizowana w ramach Kampanii Informacyjno-edukacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy „Pracuję legalnie!” przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji i Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi. Celem Konferencji było przybliżenie zainteresowanym w szczególności problematyki zatrudniania cudzoziemców. Konferencja była kierowana do pracodawców, ich przedstawicieli, przedsiębiorców, agencji pracy, osób zajmujących się sprawami zatrudniania pracowników. Uczestników powitał Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski.

Na rozpoczęcie Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie Jarosław Leśniewski zreferował temat: „Przeciwdziałanie pracy niezadeklarowanej w świetle  kontroli Państwowej Inspekcji Pracy”.

Urszula Wojciechowska – starszy inspektor pracy – specjalista, zastępca nadinspektora Sekcji ds. Legalności Zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi omówiła „Kontrolę legalności zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez obywateli polskich i cudzoziemców, jako działalność priorytetową Państwowej Inspekcji Pracy w walce z szarą strefą” i założenia Kampanii informacyjno-edukacyjnej PIP „Pracuję legalnie!”.

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Duraj - Kierownik Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentował „Przyszłość niepracowniczych form zatrudnienia”.

„Historia Państwowej Inspekcji Pracy - organu powołanego do nadzoru i kontroli legalności zatrudnienia” została zreferowana przez pracownika Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu  Łódzkiego dr hab. Dariusza Makowskiego.

Podporucznik Straży Granicznej Emilia Mróz - Kierownik Zespołu ds. Kontroli Legalności Zatrudnienia Placówki Straży Granicznej w Łodzi, przybliżyła uczestnikom konferencji temat „Przeprowadzanie przez Straż Graniczną kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dorota Rosiak - Zastępca naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek I Oddziału ZUS w Łodzi, omówiła „Koordynacje zabezpieczenia społecznego dla obywateli państw trzecich”

Przedstawiciele poniższych urzędów zaprezentowali także zagadnienia wchodzące w zakresy działania poszczególnych urzędów:
- Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Martyna Strzelak: „Dokumenty na podstawie których na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracują cudzoziemcy”,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy – Marcin Karolak: „Nowe formy zatrudnienia cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 01.01.2018r. i analiza dotycząca zatrudniania cudzoziemców w Polsce”.

Moderatorem konferencji był Dr hab. Tomasz Duraj (Kierownik Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia WPiA UŁ) prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. Po części wykładowej odbyła się ożywiona dyskusja dotycząca szerokiego spektrum omówionych zagadnień.

Podsumowania konferencji dokonał Andrzej Świderski Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. Wyraził przy tym nadzieję, że to nie ostatnia konferencja zorganizowana dla przedsiębiorców przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi wraz z innymi urzędami działającymi na terenie województwa łódzkiego i zaprosił do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu prawa pracy organizowanych przez OIP w Łodzi wraz z innymi urzędami i  partnerami społecznymi w ramach Kampanii „Pracuj legalnie!”.

Patronat medialny nad konferencją sprawowali TVP 3 Łódź, Radio Łódź,.GIP Przejdź do GIP Porady prawne