Aktualności
IV Konferencja UDT „Bezpieczeństwo urządzeń technicznych - resurs, jako wyznacznik niezawodności eksploatacji”

W dniach 6 i 7 czerwca 2019 r. w Hotelu Wodnik w Słoku k/Bełchatowa już po raz czwarty odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Myślą przewodnią konferencji były zagadnienia dotyczące resursu maszyn i wymagań prawnych w tym zakresie. Organizatorem Konferencji był Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi


Upały - obowiązki pracodawcy

Obowiązujące przepisy prawa nie określają maksymalnej temperatury na stanowiskach spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Wskaźnik obciążenia termicznego WBGT, o którym mowa w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami z 2005 r. Nr 212, poz. 1769) odnosi się do stanowisk pracy, na których występuje mikroklimat gorący, a jego źródłem są stosowane w zakładzie urządzenia lub technologia.GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185271
 • banner185265
 • banner185267
 • banner146297
 • banner185266
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269