• RSS
  • Wersja tekstowa
12.06.2019

Upały - obowiązki pracodawcy

Obowiązujące przepisy prawa nie określają maksymalnej temperatury na stanowiskach spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Wskaźnik obciążenia termicznego WBGT, o którym mowa w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zmianami z 2005 r. Nr 212, poz. 1769) odnosi się do stanowisk pracy, na których występuje mikroklimat gorący, a jego źródłem są stosowane w zakładzie urządzenia lub technologia.

Do ergonomicznej oceny komfortu cieplnego na stanowiskach pracy wykorzystywane są wskaźniki PMV (przewidywana ocena średnia) i PPD (przewidywany procent osób niezadowolonych), określone w PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego. Komfortem cieplnym określa się stan, w którym człowiek nie czuje chłodu ani ciepła. Bilans cieplny organizmu jest zrównoważony, a oddawanie ciepła odbywa się przez promieniowanie, konwekcję i pocenie niewyczuwalne oraz przez parowanie z dróg oddechowych. Są to najkorzystniejsze warunki pracy dla większości pracowników, w których praca możliwa jest przez całą zmianę roboczą. W warunkach komfortu cieplnego mogą być wykonywane prace wymagające wyjątkowej precyzji i uwagi, bez zauważalnego pogorszenia jakości i ilości wykonywanej pracy.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690):

- Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami. (§ 15 ust. 1)

- Okna i świetliki powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy. (§ 29 ust. 3)

- Okna i świetliki, przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń, należy wyposażyć w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu. (§ 29 ust. 4)

Jak już wspomniano na wstępie, przepisy prawa pracy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy.

Jednakże w sytuacji, gdy na stanowiskach pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC, pracodawca zapewnia pracownikom napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy, w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Napoje te powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej. 

Napoje pracodawca ma obowiązek zapewnić również pracownikom zatrudnionym:

- w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25oC,        

- przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279).

 

Niezależnie od napojów i wody zdatnej do picia, pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

     1) 120 l - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 

                  zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 90 l w

                  przypadku korzystania z natrysków,

     2) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub

                 wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w

                 tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,

     3) 30 l - przy pracach nie wymienionych w pkt 1 i 2.

Dodatkowo należy zapewnić wodę niezbędną do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu pracy w ilości co najmniej 1,5 l na dobę na każdy  metr kwadratowy powierzchni podłogi, wymagającej zmywania, oraz co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Podstawa prawna § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym wydawnictwem „ Praca w wysokich i niskich temperaturach”

ul CieploZimno-wzn2014 02 InterStrona01
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki