• RSS
  • Wersja tekstowa
10.06.2020

Porady prawne

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW KORZYSTAJĄCYCH
Z PORAD PRAWNYCH
:

I N F O R M A C J A

Informujemy, że w związku z gwałtownie rozprzestrzeniającą się epidemią SARS-CoV-2, w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniom koronawirusem, od dnia 19 października 2020 r. tymczasowo wstrzymano do odwołania udzielanie osobistych porad prawnych w siedzibach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz w jego oddziałach w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Kutnie.

W celu uzyskania porady prawnej prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, pod numerami:
Łódź - telefony: 506 803 805 oraz 506 803 674
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku  w godz. 10.00 - 14.00

Piotrków Trybunalski - telefon 44 649 52 15
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku  w godz. 10.00 - 14.00

Sieradz - telefon 502 874 825
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku  w godz. 10.00 - 14.00

Skierniewice - telefon 46 832 36 03
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
środa w godz. 10.00 - 14.00

Kutno - telefon 24 254 21 90
poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
środa w godz. 10.00 - 14.00

(Koszt połączeń telefonicznych zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego)

 

Dodatkowo można skorzystać z:
Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie udzielane są bezpłatne porady w zakresie prawa pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
pod numerami:
- dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006
- dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000
(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 16:00 do 20:00 pod numerem telefonu 22 111 35 29.

Консультації з питань законності працевлаштування громадян України на території Республіки Польщі укаїнською мовою надаються в понеділок, вівторок та середу з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29.

 

ZAPYTANIA PRAWNE

Zapytania prawne kierowane na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, są załatwiane w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./.

W przypadku podania imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie - odpowiedzi na piśmie udzielane są niezwłocznie, a w przypadku zapytań bardzo złożonych nie później niż w ciągu miesiąca. Zastrzega się możliwość wyboru sposobu udzielenia odpowiedzi : za pośrednictwem poczty albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania prawne nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga: dane osobowe zachowuje się do wyłącznej wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku osobistego zgłoszenia się w celu uzyskania porady lub informacji, nie wymagane jest podawanie danych osobowych.

 

PORADY Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przy al. Kościuszki 123 lub oddziałach w:

    Piotrkowie Trybunalskim ul. 3-go Maja 4;
    Skierniewicach ul. Reymonta 23;
    Sieradzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64;
    Kutnie ul. Grunwaldzka 5.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego do komunikowania się z Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać e-mailem, faksem lub listownie:

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź

e-mail kancelaria@lodz.pip.gov.pl

fax 42 636 85 13
tel. 42 636 23 13

W kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

Po otrzymaniu zgłoszenia  Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

formularz zgloszenia tlumacza.rtf


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki