• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.05.2021

Porady prawne

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW KORZYSTAJĄCYCH
Z OSOBISTYCH PORAD PRAWNYCH
:

W trosce o stan zdrowia Państwa, jak i pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, informujemy, że osobiste porady prawne są udzielane z zachowaniem reżimu sanitarnego, w następujących dniach tygodnia:

•    poniedziałek, w godzinach od 10:00 do 18:00,
•    środa, w godzinach od 10:00 do 16:00,
•    piątek, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Osobiste porady prawne są udzielane w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz jego oddziałach w Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

Informujemy również, że istnieje możliwość uzyskania telefonicznej porady prawnej pod numerami:

dla dzwoniących z telefonów stacjonarnych 801 002 419
dla dzwoniących z telefonów komórkowych 459 595 419

od poniedziałku do piątku w godzinach od  9:00 do 15:00

(koszt połączenia zależny od stawek operatora; koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania)

Prosimy o zachowanie, co najmniej 2 metrów odstępu między osobami oczekującymi na udzielenie porady prawnej.

Przed pomieszczeniem, w którym udzielane są porady prawne mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby, zachowujące odpowiedni wzajemny dystans. Pozostałe osoby proszone są o oczekiwanie na swoją kolej na zewnątrz budynku.

W pokoju, w którym udzielane są porady prawne, może przebywać, co do zasady - wyłącznie 1 osoba.

Osobiste porady prawne są udzielane wyłącznie osobom, które nie wykazują objawów zakażania wirusem SARS-CoV-2 lub inną chorobą zakaźną.

Przed wejściem do pokoju, w którym są udzielane porady prawne prosimy o dezynfekcję dłoni dostępnym środkiem wirusobójczym/bakteriobójczym oraz zasłonięcie ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej.

Dodatkowo można skorzystać z:

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie udzielane są bezpłatne porady w zakresie prawa pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00
pod numerami:
- dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006
- dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000
(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

Porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 16:00 do 20:00 pod numerem telefonu 22 111 35 29.

Консультації з питань законності працевлаштування громадян України на території Республіки Польщі укаїнською мовою надаються в понеділок, вівторок та середу з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29.

 

ZAPYTANIA PRAWNE

Zapytania prawne kierowane na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, są załatwiane w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./.

W przypadku podania imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie - odpowiedzi na piśmie udzielane są niezwłocznie, a w przypadku zapytań bardzo złożonych nie później niż w ciągu miesiąca. Zastrzega się możliwość wyboru sposobu udzielenia odpowiedzi : za pośrednictwem poczty albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania prawne nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga: dane osobowe zachowuje się do wyłącznej wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku osobistego zgłoszenia się w celu uzyskania porady lub informacji, nie wymagane jest podawanie danych osobowych.

 

PORADY Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przy al. Kościuszki 123 lub oddziałach w:

    Piotrkowie Trybunalskim ul. 3-go Maja 4;
    Skierniewicach ul. Reymonta 23;
    Sieradzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64;
    Kutnie ul. Grunwaldzka 5.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego do komunikowania się z Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać e-mailem, faksem lub listownie:

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź

e-mail kancelaria@lodz.pip.gov.pl

fax 42 636 85 13
tel. 42 636 23 13

W kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

Po otrzymaniu zgłoszenia  Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

formularz zgloszenia tlumacza.rtf


teamslogo2
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki