Porady prawne

PORADY PRAWNE TELEFONICZNE:

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy udziela bezpłatnych porad w zakresie prawa pracy pod numerami:

dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006

dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).

od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1500

 

PORADY PRAWNE:

Łódź

poniedziałek w godz. 900 - 1700

od wtorku do piątku  w godz. 1000 - 1400

 

Piotrków Trybunalski

poniedziałek w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku  w godz. 1000 - 1400

 

Sieradz

poniedziałek w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku  w godz. 1000 - 1400

 

Skierniewice

poniedziałek w godz. 800 - 1600

środa w godz. 1000 - 1400

 

Kutno

poniedziałek w godz. 800 - 1600

od wtorku do piątku  w godz. 1000 - 1400

 

PORADY Z ZAKRESU BHP:

Porady związane z przepisami bhp i wypadkami przy pracy udziela Sekcja Prewencji i Promocji w OIP w Łodzi (telefon 42 635 12 28).

od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600

 

Porady z zakresu legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP w języku ukraińskim udzielane są w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 16:00 do 20:00 pod numerem telefonu 22 111 35 29.

Консультації з питань законності працевлаштування громадян України на території Республіки Польщі укаїнською мовою надаються в понеділок, вівторок та середу з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29.

 

ZAPYTANIA PRAWNE

Zapytania prawne kierowane na piśmie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, są załatwiane w trybie określonym przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./.

W przypadku podania imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie - odpowiedzi na piśmie udzielane są niezwłocznie, a w przypadku zapytań bardzo złożonych nie później niż w ciągu miesiąca. Zastrzega się możliwość wyboru sposobu udzielenia odpowiedzi : za pośrednictwem poczty albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapytania prawne nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego zapytanie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga: dane osobowe zachowuje się do wyłącznej wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku osobistego zgłoszenia się w celu uzyskania porady lub informacji, nie wymagane jest podawanie danych osobowych.

 

PORADY Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.08.2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przy al. Kościuszki 123 lub oddziałach w:

    Piotrkowie Trybunalskim ul. 3-go Maja 4;
    Skierniewicach ul. Reymonta 23;
    Sieradzu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 64;
    Kutnie ul. Grunwaldzka 5.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego do komunikowania się z Urzędem w sprawach, dla których właściwy jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać e-mailem, faksem lub listownie:

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

Al. Kościuszki 123

90-441 Łódź

e-mail kancelaria@lodz.pip.gov.pl

fax 42 636 85 13

tel. 42 636 23 13

W kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną (doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

Po otrzymaniu zgłoszenia  Urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

formularz zgloszenia tlumacza.rtf