• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.02.2021

Zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym „Zarządzanie bhp - prewencja wypadkowa” 2021

Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy każdego roku ponad 2,3 miliona osób ponosi śmierć w miejscu pracy, wskutek wypadku lub choroby zawodowej. Konsekwencją wypadków jest cierpienie poszkodowanych i ich rodzin, jak również wymierne straty ekonomiczne. Jeśli już wypadek miał miejsce warto wyciągnąć z tego właściwe wnioski by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowano wypadki przy pracy, poprzez:

 1. wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy – jako skutecznego narzędzia prewencji wypadkowej w zakładach.
 2. zaangażowanie kierownictwa i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego.
 3. planowanie i realizację działań zmniejszających ryzyko zawodowe oraz monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochrony.
 4. zwrócenie uwagi na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, w tym na relację kosztów ubezpieczeniowych oraz kosztów wypadków przy pracy do nakładów na bezpieczne warunki pracy.
 5. upowszechnianie problematyki zarządzania bhp w ramach współpracy z partnerami społecznymi, organami nadzoru nad warunkami pracy, stowarzyszeniami branżowymi, organami samorządu terytorialnego i administracji publicznej, ekspertami, placówkami naukowo-badawczymi.

 

Do udziału w programie zapraszamy głównie pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, prowadzących przedsiębiorstwo działające w branżach o podwyższonym wskaźniku wypadkowości oraz takie, w których w ostatnich latach miała miejsce zwiększona liczba wypadków przy pracy. Udział w programie jest dobrowolny i polega na przeprowadzeniu przez uczestników samokontroli pod kątem zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładzie, z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

Przebieg programu:

Krok 1: Zgłoszenie. Zgłoszenie należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Można to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prewencja@lodz.pip.gov.pl).

Krok 2: Szkolenie. Szkolenia organizowane są przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Podczas szkolenia koordynator programu przekaże wiedzę w zakresie:

 1. jak korzystać z Listy kontrolnej z komentarzem,
 2. jak przeprowadzić analizę wypadków przy pracy, które miały miejsce w zakładzie,
 3. jak prawidłowo dokonać oceny ryzyka zawodowego,
 4. jak skorzystać z ankiety specjalistycznej służącej do rejestracji i weryfikacji działań naprawczych przeprowadzonych w zakładzie.

 

Krok 3: Działania korygujące w zakładzie pracy. W tym etapie, na podstawie zdobytej wiedzy, pracodawca przeprowadza działania korygujące w swojej firmie. Podjęte działania dokumentuje w ankiecie specjalistycznej otrzymanej podczas szkolenia, którą następnie odsyła do Okręgowego Inspektoratu Pracy.

Działania korygujące realizowane są w trzech blokach:

1. Ocena ryzyka zawodowego:

 • zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego,
 • identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku,
 • oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia,
 • wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia,
 • realizacja zaplanowanych działań korygujących lub zapobiegawczych,
 • poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (przed zaistnieniem wypadku),
 • uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku.

2. Dokumentacja powypadkowa:

 • wystąpienie wypadków przy pracy w ostatnich 5 latach,
 • wdrożenie na stanowiskach pracy koniecznych środków zmniejszających ryzyko wynikające z zagrożeń, których aktywacja doprowadziła do wypadków (w okresie kontrolnym),
 • ocena prawidłowości ustalonych środków profilaktycznych po wypadkach analizowanych w okresie kontrolnym, w przypadku gdy w bieżącej kontroli wskazano powtarzające się okoliczności, przyczyny, maszyny, prace lub miejsca,
 • ocena prawidłowości wdrożonych środków profilaktycznych po wypadkach o powtarzających się okolicznościach, przyczynach, maszynach, pracach lub miejscach (zaistniałych w okresie kontrolnym).

3. Spójność postępowania powypadkowego i oceny ryzyka zawodowego:

 • uwzględnienie w uaktualnianym dokumencie oceny ryzyka środków i wniosków profilaktycznych ustalonych w protokole powypadkowym (spójność środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego);
 • spójność wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego.

 

Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień realizacji założeń programu prewencyjnego. Kontrola audytowa nie ma charakteru represyjnego.

 

Bezpłatne materiały

Materiały informacyjno-szkoleniowe opracowane jako pomoc dla uczestników programu, które ułatwią identyfikację oraz eliminację nieprawidłowości w firmie:

 1. Lista kontrolna z komentarzem 
 2. Wypadek przy pracy - poradnik pracodawcy

 

W sprawie realizacji programu prosimy o kontakt z koordynatorem programu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi st. inspektorem pracy – specjalistą Arturem Hennigiem na adres e-mail: artur.hennig@lodz.pip.gov.pl

 

Pobierz:
Prewencja wypadkowa - Karta zgloszenia.docx
 

autor: ka

GIP Przejdź do GIP Porady prawne
Wypadki