Formularze


-

Zgłoszenie na szkolenie dla SIP 2020

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników szkolenia jest Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-441), al. Kościuszki 123 2. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest Dominik Tylman, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lodz.pip.gov.pl 3. Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla społecznych inspektorów pracy w dniach 04.05.2020 r. oraz 11.05.2020 r. w sali konferencyjnej siedziby OIP w Łodzi. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: inne jednostki organizacyjne PIP, uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji. 5. Dane uczestników szkolenia będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu. 6. Uczestnikom szkolenia, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 7. Uczestnikom szkolenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w szkoleniu. 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników szkoleń nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 10. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, nazwę instytucji/przedsiębiorstwa/firmy, telefon kontaktowy oraz e-mail. 11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

-

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi - formularz e-skargi / e-wniosku

Informujemy, że w związku z wejścien w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U poz 491 - do odwołania, czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy zostały ograniczone wyłącznie do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy.

Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 78, poz. 1071 z poźn. zm.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 1)osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), 2)adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, 3)przedmiotu sprawy, której dotyczy. Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych
GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner205934
 • banner185268
 • banner201678
 • banner137411
 • banner49895
 • banner185269