Wypadki przy pracy

Art. 234 Kodeksu pracy stanowi, że:

§ 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eleminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mające związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

§ 4. Koszty związane z ustaleniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

 

Zagłoszenia wypadków przy pracy, katastrof i zdarzeń

potencjalnie wypadkowych przyjmowane są:

lokalizacja w godzinach pracy OIP całą dobę

Okręgowy Inspektorat Pracy

w Łodzi

42 635 12 34

605 285 929

Oddział Terenowy

Piotrków Trybunalski

44 649 65 86

605 273 571

Oddział Terenowy

Sieradz

43 822 49 29

605 218 357

 Oddział Terenowy

Skierniewice

46 832 17 64

695 325 105

Oddział Terenowy w Kutnie

24 254 21 90

693 966 363

Od dnia 1 stycznia 2003 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) Ustawa zawiera w art. 3 ust.1 nową definicję wypadku przy pracy.

"Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywałane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy"

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi sprawy związane z wypadkami przy pracy prowadzi Sekcja Wypadkowa tel. 42 635 12 34

 

Obowiązek niezwłocznego powiadomienia Inspekcji Pracy o wypadku przy pracy

(art.234 §2 Kodeksu Pracy)

Przy zgłaszaniu wypadku należy podać następujące dane:

- nazwę i adres firmy, w której poszkodowany(a) był(a) zatrudniony(a)
- miejsce wypadku
- datę i godzinę wypadku
- nazwisko i imię poszkodowanego(ej)
- wiek poszkodowanego(ej)
- stanowisko, na jkaim był(a) zatrudnony(a) poszkodowany(a)
- krótki opis okoliczności i przyczyn wypadku
- imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej wypadek

GIP Przejdź do GIP
Porady prawne
Wypadki


 • banner185270
 • banner49893
 • banner185265
 • banner185271
 • banner185266
 • banner185267
 • banner146297
 • banner201678
 • banner137411
 • banner205934
 • banner185268
 • banner49895
 • banner185269