Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Od 2 listopada 2021 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi rozpoczyna udzielanie porad prawnych za pomocą platformy Microsoft Teams. 

Porady będą udzielane w każdy wtorek od godziny 10:00 do 12:00.

 nsip

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz instrukcją obsługi aplikacji Microsoft Teams w załączonym pliku na końcu tego artykułu.

Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych w celu udzielania porad prawnych poprzez aplikację Microsoft TEAMS.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-441), al. Kościuszki 123.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@lodz.pip.gov.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: nazwy identyfikującej rozmówcę (imienia i nazwiska lub innych danych identyfikujących), wizerunku (w przypadku opcjonalnego użycia kamery), głosu, opcjonalnie: rodzaju podmiotu pytającego, konta e-mail, numeru telefonu będą przetwarzane w celu przeprowadzenie porady prawnej przy wykorzystaniu narzędzia – usługi internetowej online Microsoft Teams. Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celu do jakiego zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie porady prawnej. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) rozporządzenia RODO w związku z art.10 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ust.1 pkt 7e i 14a)  – Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z podejmowaniem działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:
a) udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy
b) udzielanie porad w celu wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają z prawa do swobodnego przepływu pracowników, oraz członków ich rodzin w zakresie:
- dostępu do zatrudnienia,
- warunków zatrudnienia i pracy, w szczególności w odniesieniu do wynagrodzenia, rozwiązania umowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, w przypadku utraty pracy, powrotu do pracy lub ponownego zatrudnienia,
- dostępu do przywilejów socjalnych i podatkowych, zasad członkostwa w związkach zawodowych oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do przedstawicielstw pracowniczych, w tym organów związków zawodowych i rad pracowników,
- dostępu do szkoleń,
- dostępu do zasobów mieszkaniowych, 
- dostępu do kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego dla dzieci pracowników,
- pomocy udzielanej przez urzędy pracy.
5. Pani/Pana dane osobowe określone w punkcie 3 nie będą rejestrowane i nagrywane, rejestrowane są wyłącznie dane statystyczne, w postaci ilości udzielonych porad, zakresu i przedmiotu porady.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Administrator oświadcza, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 
 
Szukaj

Logo PIP

Menu